DOMOVAktualityOznamy verejnosti 2024

Oznamy verejnosti 2024

zverejnené dňa 28.02.2024

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií

V zmysle § 6 a § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 1361/14, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 00510173 (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“), subjektom podľa § 25 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ,,subjekty“), že uskutočňuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“).

Dokumenty v súvislosti s uskutočňovanými PTK za účelom stanovenia PHZ nájdete na nasledujúcich odkazoch:

01_OZNÁMENIE O PTK-PHZ

02_Vyzva_PTK-PHZ 

02_Vyzva_PTK-PHZ_Priloha_c_1_Strukturovany_rozpocet_ceny

Verejný obstarávateľ v prípade záujmu, editovateľnú podobu dokumentu „02_Výzva_PTK-PHZ_Priloha_c_1_Strukturovany_rozpocet_ceny“ poskytne na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: alexandra.fitosova@rdssklenarova.sk

 V prípade otázok súvisiacich s týmito PTK realizovanými verejným obstarávateľom za účelom určenia PHZ, subjekty môžu kontaktovať verejného obstarávateľa elektronicky na e-mailovej adrese: alexandra.fitosova@rdssklenarova.sk

Predloženie indikatívnej cenovej ponuky je nutné uskutočniť v lehote na predkladanie indikatívnych cenových ponúk, ktorá je uvedená v bode 5. vyššie uvedenej Výzvy na PTK, a to elektronicky na e-mailovú adresu: alexandra.fitosova@rdssklenarova.sk

zverejnené dňa 13.03.2024

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií

Verejný obstarávateľ: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 1361/14, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 00510173, zverejňuje Zápisnicu z uskutočnených prípravných trhových konzultácií realizovaných za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Rôzne potravinárske výrobky“.

Zápisnica PTK

Názov zariadenia: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava
Kapacita zariadenia domova seniorov: 288
Počet prijímateľov sociálnej služby na ktorých bola kalkulovaná úhrada ekonomicky oprávnených nákladov: 282

EON Sklenárova                         EON Pivoňkova

Leave a comment