Zoznam žiadateľov

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Nižšie sú dostupné pravidelne aktualizované zoznamy žiadateľov.
 
Poradie žiadateľov je určené podľa dátumu doručenia úplne a pravdivo vyplnenej žiadosti. Riaditeľ môže výnimočne uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby aj so žiadateľom, ktorý je v zozname žiadateľov umiestnený na nižšom poradí, najmä ak to odôvodňuje nepriaznivý zdravotný stav, nepriaznivá sociálna situácia alebo iné obzvlášť závažné dôvody, pre ktoré by neskoršie začatie poskytovania sociálnej služby mohlo ohroziť zdravie alebo život žiadateľa, alebo ak ide o situáciu podľa § 8 ods. 6 alebo § 61 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Pri uzavieraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej sa obsadí voľné miesto vo viaclôžkových obytných miestnostiach sa prihliada aj na pohlavie žiadateľa.
 
Žiadateľ je zo zoznamu žiadateľov vyradený na jeho žiadosť alebo ak zomrel.
 
 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac