Služby sociálneho úseku

O nás

Ružinovský domov seniorov.

 1. a)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc
 • inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa  
 • prílohy č.3, alebo
 •  b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej  
 • služby
 • v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov

a) poskytuje

 • 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • 2. sociálne poradenstvo
 • 3. sociálna rehabilitácia
 • 4. ubytovanie
 • 5. stravovanie
 • 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • 7. osobné vybavenie – šatstvo, obuv, hygienické potreby, a iné veci   

           osobnej potreby.

 • Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje  

                  celoročná pobytová služba

 • ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama
 • b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 • c) zabezpečuje záujmovú činnosť

  V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Aktivity sú realizované v miestnostiach na to určených ako aj v exteriéri. Všetky činnosti sú vykonávané na základe špecifických potrieb klienta v nadväznosti na jeho individuálny plán zostavený interdisciplinárnym tímom odborných zamestnancov, kde osobité postavenie má tzv. kľúčový pracovník klienta, ktorý má k nemu „najbližšie“. Individuálne plány z hľadiska plnenia stanovených cieľov a priorít sú pravidelne vyhodnocované a aktualizované. 

 

V rámci ďalších služieb zariadenie na základe požiadaviek klientov zabezpečí služby, ktorými sú napríklad manikúra, pedikúra, kaderník, taxi služba, sprostredkuje kontakt s  úradmi a inštitúciami.

RDS vydáva svoj vlastný časopis  Môj domovktorý vychádza   štvrťročne a je tvorený najmä z príspevkov klientov RDS.

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac