Aktivity sociálneho úseku

O nás

Ružinovský domov seniorov.

V našom zariadení máme novo zrekonštruovanú knižnicu. Naša knižnica obsahuje pestrú ponuku kníh rôzneho žánru: detektívky, súčasné krimi, beletriu, výber svetových autorov, populárno-náučnú literatúru, encyklopédie, romány, slovníky. Väčšinu kníh sme získali darom a príležitostne sa dopĺňajú.  V knižnici majú klienti možnosť pracovať na počítačoch s internetom.

Tréning pamäti je  mentálne stimulujúca aktivita, ktorá umožňuje posilňovať poznávacie funkcie klientov nad rámec bežných každodenných činností. Ide o špeciálne zacielené cvičenia a iné aktivity, ktoré podporujú udržiavanie alebo rozvoj pamäťových a iných kognitívnych funkcií ako je pozornosť, myslenie alebo reč. Pravidelným mentálnym cvičením klient stimuluje svoje kognitívne schopnosti, čím napomáha k ich zlepšeniu, udržiavaniu alebo spomaľovaniu ich zhoršovania. 

Cieľom tvorivých dielní je podpora pozitívneho starnutia, aktívne prežívanie staroby a vytváranie sociálnych väzieb. V starobe narastá potreba vykonávať zmysluplné činnosti, ktoré vyplnia voľný čas a zároveň podporia udržanie duševného i telesného zdravia. V neposlednom rade podporuje kreativitu seniorov pri tvorbe rôznych okrasných ako aj úžitkových výrobkov, pri tvorbe ktorých sa recykluje starší a nepotrebný materiál.

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

Liečebné účinky hudby poznali už staroveké civilizácie v Egypte, Babylone, Grécku či v Ríme. Hudbu chápali okrem iného aj ako prevenciu v oblasti mentálnej hygieny. Hudobnou terapiou sa zaoberali aj myslitelia ako Pytagoras, Platón a Aristoteles.

V súčasnosti je muzikoterapia považovaná za jednu z terapií, ktorá využíva hudbu alebo hudobné prvky na rôzne účely. Môže ísť o liečbu, ale aj o osobný rozvoj, zlepšenie kvality života či medziľudských vzťahov.

Účinky muzikoterapie sú založené na mnohostrannom vplyve hudby na človeka. 

Každá oslava je pre našich klientov a nielen pre nich, veľmi dôležitým zážitkom výnimočnosti a jedinečnosti a dáva im hodnotu vnímania úcty, rešpektu, spolupatričnosti, lásky a blízkosti druhého. Je to spoločenská udalosť, pri ktorej sa nielen vinšuje jubilantom, ale vítajú sa aj noví klienti. 

Výlety nám umožňujú zažiť krásne chvíle a interakcie s inými ľuďmi. O bezpečnosť a pohodu sa stará sociálny a zdravotný personál. Počas výletov s našimi seniormi spoznávame krásne a zaujímavé miesta prevažne západného Slovenska a okolitých blízkych krajín. Každý výlet je preto iný, ale vždy výborný.

Aktivity na oddelení so zníženou mobilitou – OZM

Na OZM sú realizované skupinové aktivity pod vedením sociálneho pracovníka zamerané na tréning pamäti, tréning jemnej motoriky, pohybovo-koncentračné cvičenia a skupiny s prvkami reminiscencie a motogeragogiky, taktiež živé vystúpenia a pod . 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac