Politika kvality

O nás

Ružinovský domov seniorov.

POLITIKA KVALITY

V súvislosti so zavedením systému manažérstva kvality a získania CERTIFIKÁTu SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY vyhlasuje vedenie Ružinovského domova seniorov politiku kvality, vyjadrujúcu celkové zámery a smer pôsobenia v poskytovaní sociálnych služieb v zmysle štandardov kvality. Zaväzujeme sa plniť podmienky kvality v čo najvyšších štandardoch, ktoré určuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a trvalo ich udržiavať a zlepšovať.

Motto

„Všetky naše sny sa môžu splniť, ak máme snahu ich zrealizovať.“

                                                                                                                                      Walt Disney

Politika kvality je záväzkom manažmentu, ktorý predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb  procesným prístupom riadenia organizácie.

 POSLANIE

 „Byť  zariadením, v ktorom za potrebami a prianiami  nás všetkých budú stáť skutky a profesionálny prístup.“

Ružinovský domov seniorov je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov. Sídli v dvoch budovách, a to na Sklenárovej ulici č. 14 a na Pivonkovej ulici č. 2.

Poslaním  Ružinovského domova seniorov je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo, fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie  sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov a v zmysle Politiky kvality, ktorá je zameraná na prijímateľa sociálnych služieb ale aj na zamestnancov.

„Chcete využívať vlastnú sebarealizáciu a dlhoročné životné skúsenosti seniora ale potrebujete pri tom sociálnu pomoc? U nás vám vytvoríme podmienky a priestor  a prispôsobíme sa vašim konkrétnym potrebám.“

NAŠOU VÍZIOU JE:

Dôležitosť – Zvyšovať kvalitu sociálnych služieb  v súčinnosti s  Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 • Partnerstvo – Politiku kvality zamerať na  partnerskú spoluprácu viacerých zainteresovaných strán. Každá  zainteresovaná strana musí mať rovnaký priestor na názory, návrhy, pripomienky, realizáciu a zásluhu na výslednej hodnote poskytovanej sociálnej služby.
 • Inovatívnosť – Tvoriť dynamické prostredie zvládajúce nové situácie a obmedzené zdroje, hľadajúce nové prístupy a riešenia, ktoré budú účinné a efektívne v rámci uplatňovať systém manažérstva kvality (SMK) STN EN ISO 9001:2016.
 • Podpora – Prepájať poskytovanie sociálnych služieb s neformálnou rodinnou starostlivosťou ako súčasťou systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
 • Posilňovanie – Posilňovať a udržiavať sociálnu súdržnosť prijímateľov sociálnej služby.
 • Spolupráca – V spolupráci so zriaďovateľom Mestskou časťou Bratislava – Ružinov pokračovať v projekte rekonštrukcie zariadenia, obytných miestností, zateplenia budovy v období rokov 2022 – 2027.
 • Financovanie – Hľadanie možnosti viaczdrojového financovania projektu rekonštrukcie/revitalizácie priestorov RDS.
 • Edukácia – Pokračovať v edukácii prijímateľov sociálnej služby k zdravému životnému štýlu v súlade s energetickým výdajom, zdravím a vekom. K udržaniu sebestačnosti, k aktivizácii denných činností v prostredí zariadenia a vo vonkajšej komunite.
 • Upevňovanie – Rozširovať a upevňovať spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami.

STRATEGICKÉ CIELE  zariadenia úzko nadväzujú na víziu, ktorú si ako súčasť sociálnej politiky vytýčila mestská časť Bratislava – Ružinov  v zmysle Komunitného plánu a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

 • Pokračovať v uplatňovaní systému manažérstva kvality (SMK) STN EN ISO 9001:2016.
 • Udržiavať efektívnosť SMK a jeho procesov a trvalo zvyšovať efektívnosť SMK.
 • Uplatňovať partnerskú spoluprácu viacerých zainteresovaných strán pri napĺňaní práva prijímateľov sociálnej služby na nezávislý spôsob života v komunite.
 • V rámci inovácie zabezpečiť Bezdrôtový systém/bezdrôtovú technológiu, ktorá zaistí bezpečnosť a zdravie klienta (detekcia požiaru, detekcia opustenia objektu).
 • Softvérový systém v digitálnej podobe, ktorý by prepájal administratívnu činnosť všetkých úsekov zariadenia (zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytváral z nich komplexnú informáciu v digitálnej podobe).
 • Vytvárať bezpečné a kvalitné prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnych služieb. Pokračovať v efektívnosti a výkonnosti procesov v organizácii pre všetky zainteresované externé aj interné strany. Poskytovať sociálne služby prepájaním s neformálnou rodinnou starostlivosťou ako súčasťou systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
 • Posilňovať participáciu prijímateľov sociálnej služby a rodiny na  solidarite, spolupatričnosti, súdržnosti, ochoty vzájomne si pomáhať a podporovať sa.
 • V spolupráci so zriaďovateľom Mestskou časťou Bratislava – Ružinov zabezpečiť revitalizáciu budovy na skvalitnenie životnej úrovne prijímateľov sociálnych služieb v RDS. Zabezpečiť rozšírenie parkovacích miest v rámci areálu zariadenia.
 • Hľadať možnosti viaczdrojového financovania v rámci projektov, dotácií, grantov.
 • Pokračovať v spolupráci s odborníkmi zameranými na zdravú stravu pre seniorov, enterálnu výživu, umožňovať prístup k rôznym druhom aktivizácie seniorov a pokračovať v spolupráci s odborníkmi na vzdelávacie programy tretieho veku.
 • Pokračovať v spolupráci s dobrovoľníckymi organizáciami a rozširovať spoluprácu s novými dobrovoľníckymi organizáciami.

Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov RDS a je účinná dňom podpisu.

V Bratislave, dňa 01. 07. 2023    Vypracovala: PhDr. Jaroslava Bašová                Schválila: Mgr. Lea Patočková

Odkazy

 
 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac