DOMOVAktualitySlobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

 • Ružinovský domov seniorov je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa  § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov môžete adresovať listinne na adresu Ružinovský domov seniorov,  Sklenárova 14, 821 09 Bratislava alebo odovzdať osobne v podateľni; elektronicky do elektronickej schránky č.  E0007060838 alebo emailom na emailovú adresu katarina.kralcak@rdssklenarova.sk.
   
  Žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti zástupca riaditeľa alebo ním poverený zamestnanec.
   
  Proti rozhodnutiu zástupcu riaditeľa alebo ním poverenej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa adresuje zástupcovi riaditeľa, ktorý rozhodnutie vydal alebo mal vydať. O odvolaní do 15 dní od doručenia rozhodne riaditeľ Ružinovského domova seniorov.
   

  Rozhodnutie o odmietnutí prístupu k informácii možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 25 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Žaloba sa musí podať na príslušnom súde do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia riaditeľa, ktorým zamietol odvolanie a  potvrdil pôvodné rozhodnutie o odmietnutí prístupu k požadovanej informácii. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

  Na konania podľa zákona o slobode informácií sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak nie je v zákone ustanovené inak.