DOMOVAktualityOznamy verejnostiNeaktuálneOznamy verejnosti 2020

Oznamy verejnosti 2020

Ružinovský domov seniorov pristúpil k prelomovému monitorovaciemu systému dávkovania liekov od spoločnosti MSDL, ktorý napomáha sestrám prehľadne a bezpečne pripraviť lieky pred ich distribúciou pred užitím. Balenie a uskladnenie pripravených liečiv zaručuje bezpečnosť a účinnosť liekov po dobu uloženia v obale. Súčasne tiež obsahuje prehľadné informácie potrebné na zabezpečenie správneho podávania lieku. Týmto systémom znižujeme riziko znehodnotenia liečiva až po bezprostredné užitie lieku a súčasne eliminujeme možnosť zlyhania ľudského faktora pri distribúcii liečiv.

Prinášame v skratke základné zmeny v prijatých protiepidemiologických opatreniach platných od 2.9.2020

Viac

Vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie v Bratislave a vyššiemu riziku prenosu ochorenia COVID-19 do zariadení sociálnych služieb s účinnosťou od 02.09. 2020 až do odvolania pozastavujeme rezervačný systém návštev v zariadeniach RDS na Sklenárovej a Pivonkovej ulici. O prípadných zmenách a ďalších zavedených opatreniach Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke a Facebooku.

V procese aktívneho starnutia a v období aktívnej staroby našich seniorov je dôležité inovovať a modernizovať vzdelávanie seniorov v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti.
 
 
K modernému vzdelávaniu majú mať prístup všetky generácie, vrátane seniorov, a z toho dôvodu je nevyhnutné, aby boli aj seniori začlenení do vzdelávania v oblasti nových prvkov a spôsobov komunikácie. K informačným technológiám, ktoré sa využívajú v edukácii, zaraďujeme počítač a s pripojením internet, tablet, notebook, ku komunikačným technológiám mobilný telefón alebo smartfón, pričom primárnym účelom týchto technológií je komunikácia, práca s dátami a informáciami v elektronickej podobe. Pre seniorov z dôvodu skvalitnenia ich života a efektívneho fungovania v bežných životných situáciách sme preto pripravili počítačové kurzy, ktoré začnú od 12.08.2020, kde budú mať seniori možnosť naučiť sa nájsť nekonečné množstvo informácií, telefonovať svojim blízkym cez aplikáciu Skype, WhatsApp, posielať elektronickú poštu (e-mail) a objaviť starých známych na Facebooku.
 
Konanie: Každú stredu v priestoroch knižnice v čase od 13:00 do 14:00 hod.
 

Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom emailu na sociálny úsek
socialne@rdssklenarova.sk, a to do štvrtka 14:00 hod.

Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev.
Návšteva môže trvať maximálne 45 minút, počas víkendov v nasledovných časoch:
 9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45, 15:00 – 15:45, 16:00 – 16:45.

V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v exteriéri zrušené.

 
Pri návšteve v interiéri je potrebné preukázať sa platným negatívnym AG testom nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní, prípadne potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynuli aspoň 2 týždne.
Názov zariadenia: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava. Kapacita zariadenia domova seniorov: 288
Počet prijímateľov sociálnej služby, na ktorých bola kalkulovaná úhrada ekonomicky oprávnených nákladov: 277