DOMOVAktualityOznamy verejnostiNeaktuálneOznamy verejnosti 2021

Oznamy verejnosti 2021

Na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok.
 

Vážení klienti, na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľujeme informovať o možnosti opustenia zariadenia počas vianočných sviatkov za týchto podmienok:

  • Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov, avšak po návrate do zariadenia sa všetci klienti bez rozdielu či sú zaočkovaní, prekonaní alebo nezaočkovaní podrobia testovaniu a podstúpia izoláciu v lehote 5 dní. Po ukončení izolácie bude opätovne každý klient otestovaný. 
  • Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní na recepcii „Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku“. 

Mgr. Terézia Pátrovič, riaditeľka 

 

OZNAM OHĽADOM NÁVŠTEV V INTERIÉRI RDS

Podmienky návštev:

  • Návštevník má povinnosť nahlásiť návštevu dva dni vopred na sociálnom úseku – e-mailom: socialne@rdssklenarova.sk alebo telefonicky: 02/534 802 44
  • Návštevu, ktorá sa bude konať cez víkend návštevník oznámi najneskôr do štvrtka
  • Trvanie návštevy je maximálne 2 hodiny
  • Počet návštev bude usmerňovať sociálny úsek

Názov zariadenia: Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava
Kapacita zariadenia domova seniorov: 288
Počet prijímateľov sociálnej služby na ktorých bola kalkulovaná úhrada ekonomicky oprávnených nákladov: 277

Viac

Nakoľko chceme výjsť v ústrety požiadavkám príbuzných v čo najväčšej možnej miere, umožňujeme preto v obmedzenom režime návštevy aj cez víkendy.
 

Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom emailu na sociálny úsek
socialne@rdssklenarova.sk, a to do štvrtka 14:00 hod.

Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev.
Návšteva môže trvať maximálne 45 minút, počas víkendov v nasledovných časoch:
 9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45, 15:00 – 15:45, 16:00 – 16:45.

V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v exteriéri zrušené.

 
Pri návšteve v interiéri je potrebné preukázať sa platným negatívnym AG testom nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní, prípadne potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynuli aspoň 2 týždne.
Vážení obyvatelia i príbuzní,
otvárame možnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM a návštevy v interiéri za stanovených podmienok.
 
NÁVŠTEVY V EXTERIÉRI
Možnosť návštev v exteriéri pre príjímateľov z OZM, budú uskutočnené za nasledovných podmienok: 
– Návštevu v exteriéri si vopred dohodnite prostredníctvom: emailu na sociálny úsek socialne@rdssklenarova.sk a to minimálne deň vopred
– Sociálny úsek zabezpečí aktualizáciu zoznamu návštev a zdravotný úsek zabezpečí privezenie – odvezenie prijímateľov z OZM.
– Návšteva môže trvať maximálne 45 minút a to v pracovných dňoch počas pracovných
  hodín v čase od 8:00 – 15:00. 
– V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v exteriéri zrušené. 
 
NÁVŠTEVY V INTERIÉRI
Možnosť realizácie návštevy v interiéri u prijímateľov SS bude prebiehať nasledovným spôsobom: 
– Krátku požiadavku o návštevu zašlite p. riaditeľke PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH na email: riaditel@rdssklenarova.sk a to minimálne 2 dni vopred.
– Návštevnou miestnosťou pre prijímateľov OZM bude kaviarnička, pre prijímateľov SS z ostatných poschodí ich obytná miestnosť 
– V interiéri zariadenia RDS (kaviarnička) môže prijímateľa navštíviť iba jedna osoba.
 
Pri návšteve v interiéri pri vstupe je potrebné preukázať sa:
– platným negatívnym AG testom nie starším ako 24 hodín alebo,
– potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní alebo,
– potvrdením o preočkovaní druhou dávkou vakcíny po dvoch týždňoch.
V dňoch 18. a 20. januára 2021 prebehlo očkovanie zamestnancov i klientov Ružinovského domova seniorov. Očkovať sa začalo na našom lôžkovom oddelení na Pivoňkovej ulici. Ďakujeme prezidentke Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) PhDr. Márii Kovaľovej, PhD. MHA a jej kolegyni z odboru krízového riadenia MPSVR Mgr. Monike Benkovej, ktoré priebeh očkovania podrobne monitorovali a sprevádzali nás celým týmto procesom. Boli pre nás podporným i poradným elementom.
Zaočkovaných bolo 28 klientov a dvadsať zamestnancov lôžkového oddelenia. Očkovací tím UNB Univerzitná nemocnica Bratislava
pod vedením riaditeľky MUDr. Vandriakovej Renáty, MPH sa následne presunul na Sklenárovu ulicu, kde zaočkoval všetkých ostatných zamestnancov zariadenia, ktorí prejavili o očkovanie záujem. Musíme sa srdečne poďakovať členom očkovacieho tímu za ich spoluprácu a nadštandardný prístup. Verte nám, robili , čo mohli, je nás však veľa a ľudské zdroje majú svoje limity. Prisľúbili, že nás nene
 

Pilotná vakcinácia obyvateľov a zamestnancov proti COVID 19

 

Lehota na predkladanie ponúk do 23.12.2021 do 11:00 hodiny.

Viac

Lehota na predkladanie ponúk do 23.12.2021 do 10:00 hodiny.

Viac