GDPR

O nás

Ružinovský domov seniorov.

  • Dňa 30. januára 2018 bol v Slovenskej republike vyhlásený a v zbierke zákonov
    publikovaný zákon o ochrane osobných údajov pod číslom 18/2018 Z. z. Nový Zákon
    o ochrane osobných údajov nahrádza súčasný slovenský zákon č. 122/2013 Z. z.
    o ochrane osobných údajov. Zákon 18/2018 Z. z. nadobudol účinnosť spoločne s GDPR
    dňa 25. mája 2018.Ružinovský domov seniorov spracúva osobné údaje v zmysle v tohoto zákona.
 

                                           Ochrana osobných údajov v RDS v súlade s GDPR
 

Pre Ružinovský domov seniorov je veľmi dôležité, aby bolo zabezpečené riadne spracúvanie osobných údajov jej klientov, zamestnancov, a aby bola zabezpečená ich riadna ochrana. Z toho dôvodu by sme Vás radi informovali o tom, za akým účelom a z akých dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 
Základné informácie

 

Prevádzkovateľ:  Ružinovský domov seniorov

Adresa sídla: Sklenárova 1361/14, 821 09 Bratislava

IČO: 00 510 173
DIČ: 2020835080

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
zodpovednaosoba@rdssklenarova.sk

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk

 

Účel a právny základ spracúvania: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (klientmi) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania opatrovateľskej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

Dotknuté osoby sú najmä klient, zamestnanec, zákonný zástupca a splnomocnenec klienta, resp. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Práva dotknutej osoby:

        Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

        Dotknutá osoba má právo na to,  aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

        Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej dotýkajú, ak účel ich spracúvania skončil, alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

        Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

        Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

        Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 8/2018.

     

      Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje, nie je možné vyplatiť dotknutej osobe mzdu za odvedenú prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) a ani v zmysle platných právnych predpisov odvádzať príspevky jednotlivým inštitúciám, ktoré za nesplnenie si týchto povinností sú oprávnené prevádzkovateľovi ukladať sankcie. Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

 

Povinnosti oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba je v súvislosti so pracúvaním osobných údajov povinná rešpektovať osobitné zákony vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov, ako aj príslušné povinnosti formulované prevádzkovateľom, najmä v rámci nasledovných vnútorných predpisov zamestnávateľa:

Oprávnená osoba je ďalej povinná najmä

a)    získavať na základe svojho pracovného zaradenia pre prevádzkovateľa len nevyhnutné osobné údaje výlučne na zákonom ustanovený alebo vymedzený účel; je neprípustné, aby oprávnená osoba získavala osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,

b)    vykonávať povolené spracovateľské operácie podľa bodu č. 2 tohto záznamu len so správnymi, úplnými a podľa potreby aktualizovanými osobnými údajmi vo vzťahu k účelu spracúvania,

c)     nesprávne a neúplné osobné údaje je bez zbytočného odkladu povinná opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné je povinná blokovať, kým sa rozhodne o ich likvidácií,

d)    pred získavaním osobných údajov od dotknutej osoby ju oboznámiť s názvom a sídlom prevádzkovateľa, účelom spracúvania osobných údajov, rozsahom spracúvania osobných údajov, predpokladanom okruhu tretích strán pri poskytovaní osobných údajov alebo príjemcov pri sprístupňovaní osobných údajov, forme zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú a tretie krajiny, ak sa predpokladá, alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční cezhraničný prenos osobných údajov,

e)    poučiť dotknutú osobu o dobrovoľnosti, alebo povinnosti poskytnutia osobných údajov a o existencii jej práv podľa zákona  o ochrane osobných údajov,

f)      zabezpečiť preukázateľný súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby v informačnom systéme osobných údajov prevádzkovateľa, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo ak to vyžaduje zákon o ochrane osobných údajov,  alebo osobitný zákon,

g)    preukázať príslušnosť oprávnenej osoby k prevádzkovateľovi preukazom zamestnanca,

h)    získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií len vtedy, ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby alebo na základe písomného súhlasu dotknutej osoby, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,

i)       postupovať výlučne v súlade s technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov,

j)       vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú súčasťou už nepotrebných pracovných dokumentov (napr. rôzne pracovné súbory, pracovné verzie dokumentov v listinnej podobe) rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať; to neplatí vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú súčasťou obsahu registratúrnych záznamov prevádzkovateľa,

k)     v prípade nejasností pri spracúvaní osobných údajov sa obrátiť na prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu,

l)       chrániť prijaté dokumenty a súbory pred stratou a poškodením a zneužitím, odcudzením, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím alebo inými neprípustnými formami spracúvania,

m)   dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov, s ktorými oprávnená osoba v rámci svojho pracovného pomeru prichádza do styku, a to aj po zániku jej statusu, okrem zákonom priznaných výnimiek podľa zákona o ochrane osobných údajov,

n)    dodržiavať všetky povinnosti, o ktorých bola oprávnená osoba poučená.

 

Vo vzťahu ku kontrole vykonávanej podľa zákona o ochrane osobných údajov oprávnená osoba kontrolovanej osoby je povinná najmä

a)    poskytnúť úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho dozoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z.,

b)    strpieť overenie totožnosti a preukázanie príslušnosti ku kontrolovanej osobe kontrolným orgánom pri výkone kontroly podľa zákona o ochrane osobných údajov

c)     zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť výkon kontroly,

d)    dostaviť sa na predvolanie úradu s cieľom podať vysvetlenia v určenom čase na určené miesto, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu,

e)    umožniť kontrolnému orgánu výkon iných oprávnení kontrolného orgánu, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu,

f)      oboznámiť sa s obsahom protokolu a na požiadanie kontrolného orgánu dostaviť sa na jeho prerokovanie, ak je oprávnenou osobou štatutárny orgán, alebo osoba oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu.

 

Oprávnená osoba nesmie osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné, než služobné účely podľa tohto záznamu.

 

1.     Rozsah a popis povolených činností a oprávnení

 

Rozsah oprávnení a povolených činností oprávnenej osoby súvisiacich so spracúvaním osobných údajov je vymedzený týmto poučením, opisom pracovných činností zamestnanca obsiahnutých v  pracovnej náplni, ktorú pri vzniku pracovnoprávneho  vzťahu alebo pri zmene pracovného zaradenia vystavuje manažér, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj platnými vnútornými predpismi prevádzkovateľa.

 

Povolené činnosti oprávnenej osoby v informačnom systéme zahŕňajú:

      a)    získavanie,

      b)    zhromažďovanie,

      c)     zaznamenávanie,

      d)    usporadúvanie,

      e)    prepracúvanie,

      f)      vyhľadávanie,

      g)    prehliadanie,

      h)    využívanie,

       i)       uschovávanie.

   

   Iné spracovateľské operácie s osobnými údajmi je oprávnená osoba oprávnená vykonať len na základe predchádzajúceho súhlasu (poverenia) prevádzkovateľa a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi prevádzkovateľa.

 

2.     Podmienky spracúvania osobných údajov

 

Podmienky spracúvania osobných údajov sú vymedzené vo vnútorných predpisoch prevádzkovateľa a v Bezpečnostnej smernici v platnom znení, s ktorými sa oprávnená osoba oboznamuje v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh. Oprávnená osoba je povinná oboznámiť sa a riadiť sa platnými internými riadiacimi aktami prevádzkovateľa (smernicami) upravujúcimi riadenie organizácie.

 

2.1. Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom neautomatizovaných prostriedkov spracúvania (listová forma spracúvaných osobných údajov)

 

Pri spracúvaní osobných údajov neautomatizovaným spôsobom oprávnená osoba najmä

a)       zachováva obozretnosť pri podávaní chránených informácií, vrátane osobných údajov, pred návštevníkmi prevádzkovateľa alebo inými neoprávnenými osobami,

b)     neponecháva osobné údaje voľne dostupné na chodbách a v iných neuzamknutých miestnostiach alebo na iných miestach, vo verejne prístupných miestach, opustených dopravných prostriedkoch a pod.,

c)       odkladá spisy a iné listinné materiály na určené miesto a neponecháva ich po skončení pracovnej doby, resp. opustení pracoviska voľne dostupné (napr. na pracovnom stole),

d)   zaobchádza s tlačenými materiálmi obsahujúcimi osobné údaje podľa ich citlivosti; je potrebné aplikovať všetky relevantné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu vytlačených informácií obsahujúcich osobné údaje pred neoprávnenými osobami,

e)    pri skončení pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu oprávnená osoba je povinná odovzdať prevádzkovateľovi pracovnú agendu vrátane spisov obsahujúcich osobné údaje,

f)    v prípade tlače dokumentov obsahujúcich osobné údaje zabezpečuje, aby sa počas tlačenia neoboznámila s nimi neoprávnená osoba; tlačené materiály obsahujúce osobné údaje musia byť ihneď po ich vytlačení odobraté oprávnenou osobou a uložené na zabezpečené miesto; to sa uplatňuje aj pri kopírovaní dokumentov – nadbytočné a chybné dokumenty oprávnená osoba bez zbytočného odkladu zlikviduje skartovaním,

g)    uzamyká kanceláriu pri každom opustení v prípade, že v miestnosti už nie je iná oprávnená osoba prevádzkovateľa.

 

 

2.2. Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom úplne alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania

 

Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom úplne alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania oprávnená osoba povinná postupovať v súlade s vnútornými predpismi prevádzkovateľa, najmä:

·       smernice na ochranu osobných údajov

·       zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 

 

3.     Zodpovednosť za porušenie práv a povinností

 

Oprávnená osoba je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva a s ktorými príde do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, alebo vo vzťahu k úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona o ochrane osobných údajov; ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

 

Porušením povinností alebo zneužitím oprávnení pri spracúvaní osobných údajov môže oprávnená osoba naplniť skutkovú podstatu správnych deliktov podľa zákona o ochrane osobných údajov, a to nasledovným konaním

      a)    poskytnutím osobných údajov v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov,

      b)    poskytnutím nepravdivých osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov,

   c)     nepostupovaním v súlade s technickými, organizačnými alebo personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov,

      d)    porušením svojich povinností uložených v tomto zázname podľa zákona o ochrane osobných údajov,

      e)    porušením povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch podľa zákona o ochrane osobných údajov,

     f)      neposkytnutím úradu požadovanú súčinnosť pri výkone dozoru podľa zákona o ochrane osobných údajov,

 

Oprávnená osoba môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobným údajmi čeliť aj trestnému stíhaniu za trestné činy podľa § 247 a § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov alebo môže voči nej byť vedené disciplinárne konanie.

 

Oprávnená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že svojim právam a povinnostiam vymedzeným v rozsahu tohto záznamu v oblasti spracúvania osobných údajov a zodpovednosti za ich porušenie v plnom rozsahu porozumela.

 

Odvolanie súhlasu:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a je jednoznačným prejavom vôle a je vydaný za konkrétnym účelom. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípadoch uvedených v zákone č. 576/2004 Z.z. sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje a nie je možne ho odvolať.

 

Mlčanlivosť:

Zamestnanec zariadenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac