Ošetrovateľská a opatroveteľská starostlivosť, rehabilitácia

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť v odbore ošetrovateľstvo, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná v súlade so štandardnými preventívnymi, diagnostickými a terapeutickými postupmi pri dostatočnom materiálnom a technickom vybavení  a vedení zdravotnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou. Sestry na základe ordinácie lekára vykonávajú základné a odborné ošetrovateľské výkony v ambulancii a na lôžkových oddeleniach RDS.

Opatrovateľská starostlivosť je forma sociálnej služby ktorá je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je na ňu odkázaná. Jej rozsah je určený stupňom odkázanosti. Sociálna služba v zariadení pre seniorov je určená predovšetkým osobám ktorých zdravotný stav alebo sociálna situácia vyžaduje kontinuálnu starostlivosť a ktorú nie je možné dostatočne poskytovať formou opatrovateľských služieb v ich prirodzenom prostredí.

Opatrovateľské činnosti sú úkony ktoré vykonávajú odborní pracovníci ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky podľa § 84 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Ide predovšetkým o pomoc pri sebaobslužných výkonoch činnosti zamerané na osobnú hygienu klienta, stravovanie, zabezpečenie pitného režimu, vyprázdňovania, starostlivosť o bielizeň, úpravu a dezinfekciu prostredia, asistenciu pri základných sociálnych aktivitách (sprevádzanie na vyšetrenie a pomoc ostatným členom tímu pri diagnostických a terapeutických výkonoch.

Rehabilitačná starostlivosť je poskytovaná individuálne alebo formou spoločného skupinového cvičenia ako aj rehabilitáciou priamo na lôžku klienta.

 

 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac