Politika kvality

O nás

Ružinovský domov seniorov.

POLITIKA KVALITY

V súvislosti so zavedením systému manažérstva kvality a získania CERTIFIKÁTu SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITYvyhlasuje vedenie Ružinovského domova seniorov politiku kvality, vyjadrujúcu celkové zámery a smer pôsobenia v poskytovaní sociálnych služieb v zmysle štandardov kvality. Zaväzujeme sa plniť podmienky kvality v čo najvyšších štandardoch, ktoré určuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a trvalo ich udržiavať a zlepšovať.

Motto

„Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie“

Anton Srholec

Politika kvality je záväzkom manažmentu, ktorý predstavuje systematické zabezpečenie a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb zavedením procesného prístupu riadenia organizácie

POSLANIE

Byť pokojným, láskyplným domovom pre seniorov, ktorí sa stanú  súčasťou nášho zariadenia.

Ružinovský  domov  seniorov  je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je  Mestská  časť Bratislava  –  Ružinov. Sídli v dvoch budovách, a to na Sklenárovej ulici č. 14 a na Pivoňkovej ulici č. 2.

Poslaním  Ružinovského domova seniorov je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo, fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie  sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov a v zmysle politiky kvality, ktorá je zameraná na prijímateľa sociálnych služieb ale aj na zamestnancov.

„Hľadáte zariadenie v ktorom budete mať zaručenú stálu pomoc a podporu? Poskytneme vám ju u nás v Ružinovskom domove seniorov. Keď sa budete meniť vy, my zmeníme naše koncepty tak, aby ste mohli u nás zostať. V našom zariadení sa o vás postaráme pri akejkoľvek zmene odkázanosti na sociálnu službu“.

Našou víziou je:

  Pokračovať v edukácii k zdravému životnému štýlu v súlade s energetickým výdajom, zdravím a vekom

  Pokračovať v edukácii k udržaniu sebestačnosti, k aktivizácii denných činností v prostredí zariadenia a vo vonkajšej komunite

  Pokračovať v poskytovaní psychologickej podpory

  Zabezpečovať psychoedukáciu

  Zabezpečovať duchovné spoločenstvo a pastorálnu starostlivosť: kaplnka, spomienkové miesto

  Pokračovať v práci s bazálnou stimuláciou

  Partnerstvo a spolupráca s Knižnicou Ružinov

  Partnerstvo a spolupráca so Živenou

  Partnerstvo a spolupráca s odbornými  školami /študentská prax/

  Dobrovoľníctvo

  Poskytovať asistované bývanie

  Vybudovať nové priestory na realizáciu pracovných zručností,  záujmov a záľub  prijímateľov sociálnej služby

  Vytvárať a zlepšovanie podmienok na ďalšie vzdelávanie a na zvyšovanie odbornej úrovne a profesionality zamestnancov

  Poskytovať profesionálne služby top kvality, byť vyhľadávaným, preferovaným zariadením v očiach prijímateľov sociálnych služieb a verejnosti.

Strategické ciele  zariadenia úzko nadväzujú na víziu, ktorú si ako súčasť sociálnej politiky vytýčila mestská časť Bratislava – Ružinov  v zmysle komunitného plánu a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

✓   Rozbehnúť spoluprácu s odborníkmi zameranými na zdravú stravu pre seniorov, enterálnu výživu, zdravý pohyb pre seniorov a odborníkmi na vzdelávacie programy tretieho veku.

  Rozbehnúť spoluprácu s externými centrami poskytujúcimi cvičenie pre seniorov.

  Vybudovať partnerstvá s odbornými strednými a vysokými školami v odboroch gastronómie, zdravotníctva, služieb  a kultúry s víziou databázy možných dobrovoľníkov  v budúcnosti .

  Rozšíriť spoluprácu a aktivity s cirkvami.

  Rozšíriť kvalitnú modernú techniku, prístroje a nástroje pre našich prijímateľov sociálnych služieb.

  Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnej, psychologickej, fyzioterapeutickej a zdravotnej starostlivosti a aplikovať ich na naše podmienky.

  Zabezpečiť bezpečné prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti  a autonómie prijímateľa sociálnych služieb.

  V spolupráci so zriaďovateľom Mestskou časťou Bratislava – Ružinov zabezpečiť revitalizáciu budov, zrušenie bariér a skvalitnenie životnej úrovne prijímateľov sociálnych služieb.

  Hľadanie možnosti viaczdrojového financovania projektu revitalizácie priestorov RDS

  Rekonštrukcia zariadenia, obytných miestností, zateplenie v období rokov 2022 – 2027.

  Vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb, a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a partnerstvo.

  Rozširovať a upevňovať spoluprácu s rodinou a priateľmi prijímateľa sociálnej služby na základe partnerských vzťahov

  Zavedenie systému kvality podľa ISO 9001:2016.

ZÁVÄZOK MANAŽMENTU K SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY STN ISO 9001:2016

Ako vedúci predstaviteľ Ružinovského domova seniorov som sa rozhodla v spolupráci s tímom kvality a zamestnancami našej organizácie:

  uplatňovať systém manažérstva kvality (SMK) STN EN ISO 9001:2016,

  zabezpečiť integráciu požiadaviek SMK do procesov organizácie,

  plniť relevantné požiadavky legislatívnych predpisov týkajúcich sa predovšetkým poskytovania sociálnej služby, kvality života a bezpečnosti  prijímateľov sociálnej služby,

  zabezpečiť komunikáciu o efektívnosti a výkonnosti procesov v organizácii pre všetky zainteresované externé aj interné strany,

  zabezpečiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zaistenie efektívneho prevádzkovania, riadenia a monitorovania a hodnotenia manažérskych, hlavných a podporných procesov a celého SMK,

  udržiavať efektívnosť SMK a jeho procesov resp. trvalo zvyšovať efektívnosť SMK,

  ísť osobným príkladom a byť vzorom  členom tímu kvality a celému kolektívu organizácie,

  motivovať všetkých zamestnancov k neustálemu zlepšovaniu výkonnosti a kvality pracovných výkonov.

Odkazy

 
 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac