O zdravotnom úseku

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Európa je jediný svetový kontinent, ktorého populácia sa v nasledujúcich 30. rokoch bude znižovať. K dnešnému dňu sa populácia v euroregióne pohybuje na úrovni 740 348 000 a podľa prognóz OSN bude v roku 2040 o takmer 19 miliónov a v roku 2050 o 33,5 miliónov Európanov menej.[1] Populačné starnutie je príznačné aj pre demografický vývoj Slovenska. Slovenská republika patrí ku krajinám EÚ, v ktorých sa predpokladá starnutie populácie najdynamickejšie. V roku 2018 bol index starnutia v SR na úrovni 101,9%.[2] Prvý krát v novodobej histórii Slovenska prekročil počet obyvateľov v poproduktívnom veku počet  obyvateľov v predproduktívnom veku.[3]

Avšak demografický vývoj a starnutie populácie možno vnímať aj ako príležitosť na:  

–        predĺženie aktívneho pracovného života,

–        nízka nezamestnanosť ponúka nové pracovné miesta aj pre ľudí v poproduktívnom veku,

–        dopyt po celoživotnom vzdelávaní,

–     dopyt po bývaní zo strany produktívnej skupiny obyvateľstva a majetková solventnosť poproduktívnej skupiny obyvateľstva,

–        nový pohľad na bývanie, koncept nezávislého a komunitného bývania,

–        priestor pre voľnočasové aktivity a zdravý životný štýl,

–      nové alternatívy poskytovania starostlivosti a služieb, napr. posilnením dlhodobej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí a zmenu stratégie  poskytovania  inštitucionálne starostlivosti .

Seniorom v RDS je v závislosti od ich zdravotného stavu poskytovaná komplexná opatrovateľská, ošetrovateľská a fyzioterapeutická starostlivosť. Podmienky a rozsah poskytovanej starostlivosti okrem zákona 448/2008 Z. z. (§ 22) upravujú ostatné osobitné predpisy. [4]

Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť kvalifikovaný odborný tím zdravotného úseku zložený zo sestier, opatrovateliek, fyzioterapeutov a ostatných pomocných pracovníkov.

V Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici zabezpečuje 24 hodinovú starostlivosť 9 sestier, 7 praktických sestier, 28 opatrovateliek s príslušným vzdelaním a dvaja iní zdravotní pracovníci.

V Ružinovskom domove seniorov na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 7 sestier, 14 opatrovateliek a dvaja iní zdravotní pracovníci.

Tím piatich fyzioterapeutov poskytuje služby klientom v našich priestoroch aj na Sklenárovej, aj na Pivoňkovej.

[1]   http://obyvatelstvo.population.city/world/eu  dostupné online: 02.03.2020

[2]   http://statdat.statistics.sk/  , dostupné online: 02.03.2020

[3]   Pozn. : na 874 tis. obyvateľov 65+  pripadalo 858 tis. obyvateľov vo veku do 14 rokov. Nárast podielu obyvateľov vo veku 65+ bol v období 2008-2018 o 3,4 % bodov

[4]    § 7 ods. 8 a 10a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7a a § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac