O zdravotnom úseku

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v našich zariadeniach na Sklenárovej ul.14 a Pivoňkovej ul.2 v Bratislave formou opatrovateľskej, ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti s ohľadom na ich individuálne potreby a stupeň odkázanosti podľa platnej legislatívy. Podmienky a rozsah poskytovanej starostlivosti upravuje zákon 448/2008 Z. z. (§ 22) a ostatné osobitné predpisy, ktoré s danou problematikou súvisia.

Dlhodobým cieľom zdravotného úseku je komplexná individualizovaná starostlivosť o každého jednotlivého klienta zameraná na aktivity smerujúce k čo najdlhšiemu udržaniu zdravia, seba obslužnosti a zlepšenia kvality života každého jednotlivca.

Celková kapacita miest v zariadení na Sklenárovej ul. je 250 miest, na Pivoňkovej ul. je to 38 miest. Spolu môžeme poskytovať starostlivosť 288 klientom.

Klienti, ktorých zdravotný stav neumožňuje pobyt v garsónke, sú dočasne (stav po úraze, akútne ochorenie, rekonvalescencia po hospitalizácii a pod.) alebo trvalo (nezvratná zmena zdravotného stavu, v ktorej dôsledku je potrebné poskytovať kontinuálnu starostlivosť) umiestnení na oddelení so zníženou mobilitou (ďalej len „OZM“) alebo v zariadení na Pivoňkovej ul.

Klientom zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť kvalifikovaný odborný tím zdravotného úseku zložený zo sestier, opatrovateliek, fyzioterapeutov a ostatných pomocných pracovníkov.

V Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici zabezpečuje 24 hodinovú starostlivosť 9 sestier, 7 praktických sestier, 28 opatrovateliek s príslušným vzdelaním a dvaja iní zdravotní pracovníci.

V Ružinovskom domove seniorov na Pivoňkovej ulici poskytuje odkázaným klientom ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 7 sestier, 14 opatrovateliek a dvaja iní zdravotní pracovníci.

Tím piatich fyzioterapeutov poskytuje služby klientom v našich priestoroch aj na Sklenárovej, aj na Pivoňkovej.

Poskytovanie sociálnych služieb v Ružinovskom domove seniorov (RDS) zahŕňa aj psychologickú starostlivosť. Psychologická starostlivosť je orientovaná na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb (SS). Psychológ RDS poskytuje psychologické poradenstvo a podporu  prijímateľom SS zariadenia. Sprevádza a podporuje prijímateľov v náročných situáciách, podporuje ich v adaptácii na zmeny a pri riešení rôznych situácií vyplývajúcich z medziľudských vzťahov. Psychológ spoluutvára priestor pre dôverný rozhovor, poskytuje individuálnu intervenciu.

Pri nástupe má  každý klient možnosť prehlásiť sa do starostlivosti všeobecného lekára pre dospelých (ďalej len „VLD“), ktorý pravidelne ordinuje v našom zariadení.  Každý klient má tiež možnosť využiť sprevádzanie na odborné vyšetrenia personálom zariadenia.

Súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich klientov je ambulantná činnosť v priestoroch vyšetrovne nášho zariadenia v spolupráci so všeobecným lekárom pre dospelých a odbornými lekármi v špecializačnom odbore geriatria a psychiatria. Lekársku starostlivosť poskytuje všeobecný lekár pre dospelých na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Juraj Demian, PhD. – všeobecný lekár

MUDr. Michal Mrocek, PhD.  – geriater

MUDr. Stanislav Pivárči – psychiater

Naša ambulantná setra zabezpečuje sprostredkovanie a výkon ordinácií od ošetrujúcich lekárov, vykonáva objednávanie pacientov na odborné vyšetrenia, participuje na preventívnych, diagnostických a liečebných výkonoch. Zdravotná sestra vo vyšetrovni vybavuje sprevádzanie klienta na vyšetrenie, objednáva zdravotnú dopravnú službu a udržuje kontakt s hospitalizovanými obyvateľmi nášho zariadenia.

 

 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac