O zariadení

O nás

Ružinovský domov seniorov.

Ružinovský domov seniorov je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov. Sídli v dvoch budovách, a to na Sklenárovej ulici č. 14 a na Pivoňkovej ulici č. 2.
 
 
Zariadenie pre seniorov na Sklenárovej ul. č.14 s kapacitou 250 miest sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, časť Nivy. Ide o dvanásťposchodovú budovu, v ktorej sú klienti umiestnení v 206 jednogarsónkach a v 22 dvojgarsónkach, ktoré obývajú prevažne manželské páry.

Na piatom a štrtom poschodí je vytvorené oddelenie so zníženou mobilitou (OZM) –  dispozične je upravené pre čiastočne imobilných a imobilných prijímateľov sociálnej služby s vyšším stupňom odkázanosti, a to V – VI. Na tomto poschodí sa nachádza 14 dvojlôžkových izieb, 1 izolačka, 10 bezbariérových kúpeľní, 1 terapeutická miestnosť, 1 miestnosť pre personál, 1 výdajňa stravy, 1 jedáleň a skladové priestory. Do prevádzky bola daná v roku 1977 ako Dom opatrovateľskej služby. Ten bol o desať rokov neskôr reprofilovaný na domov – penzión pre dôchodcov. Od 1.1.2010 sa nazýva Ružinovský domov seniorov.

Zariadenie pre seniorov na Pivoňkovej ul. č. 2 s kapacitou 38 miest pre prevažne imobilných klientov sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov, časť Ružinov. Klienti sú umiestnení v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Objekt je tvorený pavilónmi v prízemnej budove bývalých detských jaslí. Je obklopený záhradou s parkovou zeleňou.

Žiadateľ s právoplatným rozhodnutím a posúdením o odkázanosti na sociálnu službu,  ak je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby v V. a VI. stupni, bude zaradený do evidencie žiadateľov a následne umiestnený na OZM 4. a 5. poschodie alebo Pivoňková 2. Žiadateľ s právoplatným rozhodnutím a posúdením o odkázanosti na sociálnu službu,  ak je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby v IV. stupni, bude zaradený do evidencie žiadateľov a následne umiestnený do obytnej miestnosti garsónka, dvojgarsónka v zmysle vnútorného predpisu Prevádzkový poriadok.  Viac informácii v sekcii „PRE ŽIADATEĽOV„.

V Ružinovskom domove seniorov sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo,
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový veka poskytovanie  sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.

Zariadenie pre seniorov poskytuje mobilným, čiastočne imobilným a imobilným seniorom, ktorí si vyžadujú komplexnú starostlivosť, tieto služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • základné sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú starostlivosť podľa odporúčaní praktického lekára a konziliárnych lekárov,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • úschovu cenných vecí na požiadanie,
 • vytváranie podmienok na záujmovú činnosť (podpora účasti na spoločenskom dianí a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie spirituálnych potrieb),
 • zabezpečenie lekárskej starostlivosti priamo v zariadení,
 • zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok – dovoz priamo do zariadenia,
 • pedikúru, kaderníčku – na objednávku priamo v zariadení. 
 
viac informácii o poskytovaní sociálnych služieb nájdete v sekcii 
 
 

požiadať o prijatie

Žiadosť

Viac

prečítajte si o nivinkách

Aktuality

Viac

naša foto galéria

Galéria

Viac